Logo van De Keukenengel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Keukenengel
 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of accepteren van een gemaakte offerte verklaart de opdrachtgever of deelnemer zich akkoord met deze beschreven voorwaarden.
 2. Bij het deelnemen aan een retreat of andere activiteit dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 7 dagen na inschrijving plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft De Keukenengel het recht de reservering te laten vervallen. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige verschuldigde bedrag.
 3. Bij het inhuren van De Keukenengel voor de volledig verzorgde culinaire invulling van een opleiding dag, ceremonie of retreat dient er 2 weken voor aanvang een vooraf afgesproken aanbetaling plaats te vinden voor het inkopen van ingrediënten.
 4. Na ontvangen van een factuur geldt er een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Bij annulering van het inhuren van De Keukenengel of het deelnemen aan een retreat of andere activiteit is opdrachtgever of deelnemer de volgende annuleringskosten in percentages van het in een overeenkomst genoemd bedrag als schadevergoeding verschuldigd:
  • Eén week voor en op de dag(en) van uitvoering 100%
  • Vier weken tot één week voor de dag(en) van uitvoering 50%
  • Meer dan 4 weken voor de dag(en) van uitvoering 25%
 6. Wanneer bij annulering van deelname aan een retreat of andere activiteit binnen termijn van 1 jaar een nieuwe boeking wordt gedaan wordt 50% van de eerder berekende annuleringskosten in mindering gebracht.
 7. Deelname aan het programma van een retreat of activiteit geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 8. Het afzien van deelname aan het programma van een retreat of activiteit geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 9. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat of andere activiteit bij te wonen, is in de plaats stelling onder voorwaarden toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan De Keukenengel zijn doorgegeven. De Keukenengel behoud het recht om de in de plaats stelling af te wijzen zonder opgaaf van redenen.
 10. De Keukenengel heeft het recht een retreat of andere activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van De Keukenengel of bij de organisatie betrokkenen of overmacht. In geval van annulering door De Keukenengel heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 11. De Keukenengel heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retreat of andere activiteit.
 12. De Keukenengel zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van een opdracht, retreat of andere activiteit.
 13. Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. De Keukenengel is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 14. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan De Keukenengel. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 15. De retreats en andere activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 16. Meldt voorafgaande aan een retreat of andere activiteit altijd aan de Keukenengel of bij de organisatie betrokkenen wanneer je een lichamelijke en/of mentale klacht hebt. Mogelijk kan de organisatie het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 17. Forceer niets en neem lichamelijke en/of mentale klachten serieus.
 18. De Keukenengel heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat of andere activiteit, bijvoorbeeld wanneer de Keukenengel of bij de organisatie betrokkenen wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de activiteit niet (meer) kan verzorgen. De Keukenengel zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de opdracht of het retreat of activiteit per mail over ingelicht.
 19. Onze locaties zijn binnen altijd rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retreat of andere activiteit niet toegestaan.
 20. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De Keukenengel is respectvol naar alle opdrachtgevers en deelnemers en verwacht dat ook van opdrachtgevers en deelnemers.
 21. De Keukenengel heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retreat of andere activiteit een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 22. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of De Keukenengel niet opvolgen, kunnen uit het retreat of andere activiteit verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie.
 23. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het retreat of andere activiteit uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van De Keukenengel of andere bij de organisatie betrokkenen.